ANBI

De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesveld is een non-profit organisatie die tot doel heeft om de natuur en cultuur van de Alblasserwaard te laten ervaren en beleven op het Streekcentrum aan de Wilgenweg 3 in Groot Ammers. Hieronder staat alle informatie met betrekking tot ANBI over de stichting en tevens de financiële verantwoording.
De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt is op 15  december 1998 opgericht en is sinds 25 maart 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Fiscaal nummer: 8078.41.213
Kamer van Koophandel nr: 23091131
Bankrekening nr: NL56 RABO 0323 5046 20

Het jaarverslag van 2017 kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van 2016 kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslag 2016

Secretariaat:
De heer P.A. Lodder
p/a Wilgenweg 3, 2964 AM Groot Ammers
Telefoon: 0184-602616
Email      : info@streekcentrum.nl
Website:  www.streekcentrum.nl

Samenstelling Bestuur:
Lisanne Addink - Dölle uit Nieuw-Lekkerland, voorzitter
Pim Lodder uit Goudriaan, secretaris
Sjoerd Veerman uit Alblasserdam, Penningmeester

Leden:
Maria Epema uit Gorinchem
Rosanne Schliessler uit Nieuw-Lekkerland
Frits Kool uit Hei- en Boeicop
Erik Zindel uit Dordrecht

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of geschonken aan de stichting.
Doelstelling van de stichting:
1. Het beheren en exploiteren van het Streekcentrum in het Ooievaarsdorp Liesveld.
2. Het stimuleren van duurzame activiteiten op met name het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, (agro) toerisme  en cultuurhistorie en daarmee samenhangend voorlichting en educatie.
3. Het bevorderen en herstel van natuur- en landschapswaarden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waaronder onder meer is begrepen de aandacht voor de bescherming van vogels, meer in het bijzonder voor het leefgebied van de ooievaar;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om het Streekcentrum een ontmoetingspunt voor allerlei organisaties en bewegingen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te zijn, tegelijkertijd de waarden van het gebied te tonen. Daarnaast zorgt de stichting dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het klein te bezoeken is door het publiek om de beleving van dit deel van het Groene Hart mogelijk te maken.
Voor scholen is een educatieprogramma ontwikkeld dat gedeeltelijk op school en gedeeltelijk op het centrum wordt verzorgd.
De exploitatie van het streekcentrum gebeurt door vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen. Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of door de vrijwilliger geschonken aan de stichting.

Jaarverslag 2015

Bestuur
Het bestuur heeft per 31 december 2015 de volgende samenstelling:
Gerard de Wit, voorzitter
Pim Lodder (sinds mei 2015), secretaris
Sjoerd Veerman, penningmeester
Willeke Verbaas
Maria Epema
Frits Kool (namens Den Hâneker)
Erik van Zindel (namens VVV Zuid-Holland zuid
Lisanne Addink (sinds december 2015)
Het bestuur vergaderde ongeveer 8x in 2015. De bestuursvergaderingen werden voorbereid door Willeke Verbaas, Maria Epema en de secretaris.

Gastvrouwen
Clementine Blokland is dit jaar voor het eerst aan het streekcentrum verbonden. Zij is gastvrouw-plus; het extra deel van haar taak zit in de ondersteuning van de coördinator binnendienst. Zij heeft daarvoor 4 uur per week extra. De andere gastvrouwen zijn Ineke Visser en Milly ten Hove.

Vrijwilligers
Het Streekcentrum kan niet bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. In een aantal werkgroepen zijn veel mensen actief. De voorzitters van de werkgroepen zijn:
Molenaars:  Piet Lodder
Bakploeg: Joke van Leeuwen
Educatie: Stephanie Witte
Buitendienst: vacant
Binnendienst: Willeke Verbaas

Brainstorm
Op 31 juli heeft Clementine Blokland een presentatie gegeven over het streekcentrum en haar visie op de toekomst ervan. Op 24 augustus 2015 vond er een brainstorm plaats met bestuur, gastvrouwen en (een delegatie van) vrijwilligers onder leiding van Teunis Jacob Slob.

Korenmolen De Jonge Sophia
De trots van het centrum is de mooie korenmolen. De vrijwilligers hebben weer veel uren gedraaid met de molen.
Het onderhoudswerk aan de molen is in het najaar uitgevoerd.  Voor de Zomervakantie is met de heer Troost van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed bekeken wat er gedaan moest worden. Hij adviseerde om achter het bovenwiel twee stroppen aan te brengen om de bovenas. Ook is de molen schoongemaakt en het schilderwerk bijgewerkt.  De opdracht is gegeven aan De Gelder en het schilderwerk is gedaan door schildersbedrijf Slob. Ook is opdracht gegeven voor het maken vier nieuwe zeilen door zeilmakerij Konings en deze worden ervoor gehangen eind winter/begin voorjaar zodat we bij start seizoen 2016 er weer fris bij staan.
Het aantal wiekomwentelingen bedroeg in 2015: 225.316. Vorig jaar stond de teller op 199.698; een toename van 12,8 %.

Tentoonstelling
Door de werkgroep Educatie wordt hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling “ONZE STREEK, ONZE ZORG” over het leven en werken in de polder. Het ligt in de bedoeling deze tentoonstelling te openen in het voorjaar van 2016.

Camperplaatsen
Er is toestemming aangevraagd en verkregen om voor campers op het parkeerterrein te overnachten. Er is vooralsnog in 2015 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Bezoekers
Er zijn iets  minder dan 6.000 betalende bezoekers geweest in 2015. Daarnaast zijn er ruim 30 keer arrangementen (grotere groepen met koffie + gebak/lunch) geboekt en 16 keer is er een gids ingehuurd door de bezoekers.

Projecten
De Streekparade vond dit jaar plaats op zaterdag 9 mei. De krachtige wind was een duidelijke spelbreker. De honderden bezoekers kwamen wel, maar bleven slechts een korte tijd. De toegang was deze dag gratis.

Zonne-energie
Sinds 2013 liggen er zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum.
In een goede samenwerking tussen Den Hâneker, het Streekcentrum en energiecoöperatie De Knotwilg is Werk gemaakt van Mijn Dak, Jouw Dak. De (financiële) voordelen van zonne-energie worden door de drie organisaties gedeeld.
Hieronder het overzicht van de zonne-energie per maand, de jaren 2014 en 2015 vergelijken. Bij de start van het project werd uitgegaan van een productie van 18.000 kWh per jaar.

Knotten
Door het Streekcentrum, Marleen van der Lee, wordt het knotten door de verschillende knotgroepen voor het waterschap Rivierenland gecoördineerd. Ook in 2015 is er een wintersnoei en zomersnoei geweest. Bij de snoeiwerkzaamheden gaat het om ruim 4.500 knotbomen. Marleen werd tot halverwege het jaar ondersteund door Harry Krens. Zijn opvolger is penningmeester Sjoerd Veerman. Met het waterschap worden ieder jaar overleg gepleegd over een goede uitvoering van deze werkzaamheden.

Financiën
De Stichting voert een behoudend financieel beleid.
Voorkomen moet worden dat de lasten te hoog zijn voor een goede exploitatie van het streekcentrum. Het aantal bezoekers zou groter kunnen zijn,
Op de twee hypothecaire leningen is in het verslagjaar extra afgelost om de maandlasten te mitigeren.
Het bestuur streeft er naar alle facturen binnen drie weken betaald te hebben.
De penningmeester wordt bijgestaan door Paul Eikelenboom als administrateur en WEA,  Groot Ammers.
De Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is huisbankier van de Stichting.

Streekkantoor
Ten behoeve van de plattelandsontwikkeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is begin deze eeuw aan het Streekcentrum een streekkantoor toegevoegd. Hier zijn gevestigd de Agrarische vereniging Den Hâneker en de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vaste huurder is ook - Spruijtenburg Business Consulting B.V.
Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft er haar vergaderingen. Ook andere organisaties uit de regio kunnen hier domicilie kiezen en vergaderen. In 2015 is er ruim 40 keer gebruik gemaakt van de vergaderruimte.
 

 

 

 Nieuws

Foto wedstrijd ism Avonturenboerderij, den Haneker en Streekcentrum


Fotowedstrijd.

Uw bezoek

Openingstijden:
Dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur

Tarieven en abonnementen:
zie de website van De Avonturenboerderij.

Contact:
Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Tel. 0184-602616

Kalender

De complete kalender

Facebook: