Missie/visie

Missie
1. Het beheren en exploiteren van het Streekcentrum in het Ooievaarsdorp Liesvelt.
2. Het stimuleren van duurzame activiteiten op met name het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, (agro) toerisme  en cultuurhistorie en daarmee samenhangend voorlichting en educatie.
3. Het bevorderen en herstel van natuur- en landschapswaarden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waaronder onder meer is begrepen de aandacht voor de bescherming van vogels, meer in het bijzonder voor het leefgebied van de ooievaar;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
Het streekcentrum beheert cultuurhistorische objecten en organiseert hier omheen aantrekkelijke educatieve activiteiten om bezoekers de waarde van de streek te laten beleven en zien.

De activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met andere betrokken partijen.