ANBI

De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesveld is een non-profit organisatie die tot doel heeft om de natuur en cultuur van de Alblasserwaard te laten ervaren en beleven op het Streekcentrum aan de Wilgenweg 3 in Groot Ammers. Hieronder staat alle informatie met betrekking tot ANBI over de stichting en tevens de financiële verantwoording.
De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt is op 15  december 1998 opgericht en is sinds 25 maart 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Fiscaal nummer: 8078.41.213
Kamer van Koophandel nr: 23091131
Bankrekening nr: NL56 RABO 0323 5046 20

Het jaarverslag van 2017 kunt u hieronder inzien:

Jaarverslag 2017

Bestuur
Het bestuur heeft sinds 1 januari 2017 de volgende samenstelling:
Lisanne Addink, voorzitter
Pim Lodder, secretaris
Sjoerd Veerman, penningmeester
Maria Epema, communicatie en PR en vertegenwoordiger Den Hâneker
Frits Kool (namens Den Hâneker, overleden op 7 augustus 2017)
Erik Zindel (namens VVV Zuid-Holland zuid)
Rosanne Schliessler, coördinatie vrijwilligers
Sjaak Kreeft (sinds 1 januari 2017)
Het bestuur vergaderde ongeveer tien keer in 2017. Vooraf aan elke bestuursvergadering was er een overleg met Den Hâneker. Dit overleg heeft tot doel om in de toekomst op meerdere gebieden nauwer te gaan samenwerken.

Overlijden Frits Kool
In de zomer is door een eenzijdig verkeersongeval in ons bestuurslid Frits Kool omgekomen. Zijn auto botste tegen een boom en vloog in brand. Helaas kwam alle hulp voor hem te laat.
Frits was medeoprichter van Den Hâneker en vandaaruit ook betrokken bij het oprichten van de Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. Hij was sinds 2005 bestuurslid van het Streekcentrum.
Frits was een markant mens, op wie nooit vergeefs een beroep kon worden gedaan. We zullen hem missen!

Horeca
De exploitatie van horeca en winkel was dit jaar in handen van Crien en Claar uit Giessenburg.  Anders dan in voorgaande jaren waren de gastvrouwen Clementine Blokland, Ineke van Wijngaarden en Milly ten Hove niet meer in dienst van het Streekcentrum. In overleg met de nieuwe uitbaters hebben zij dit zomerseizoen bij Crien en Claar bijgestaan. Het grootste deel van de diensten werd gedaan door Johan de Jong van Crien en Claar. Ook dit jaar kregen zij weer de nodige ondersteuning van vrijwilligers.
Ontvangen Horeca € 4.264,27 [in 2016: € 18.971,77]. Uiteraard staat daar ook veel minder inkoop tegenover € 832,37 [in 2016: € 10.139,60].


Vrijwilligers
Het Streekcentrum kan niet bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. In een aantal werkgroepen zijn veel mensen actief. De voorzitters van de werkgroepen zijn:
Molenaars:   Piet Lodder
Bakploeg:   Stephanie Witte
Educatie:   Joke van Leeuwen
Buitendienst:   Pim Lodder
Coördinatie vrijwilligers: Rosanne Schliessler
Tijdens een gezellig samenzijn werden op 15 september alle vrijwilligers bedankt voor hun grote inzet.
De stichting had dit jaar geen personeel in dienst.
De financiële situatie van het Streekcentrum lieten in het verleden niet toe dat vrijwilligers op welke manier dan ook werden beloond. Soms kon met behulp van sponsors toch de erkentelijkheid voor de inzet van vrijwilligers een tastbaar blijk van waardering worden gegeven. Ook wordt sinds enkele jaren aan het eind van het seizoen een barbecue avond voor vrijwilligers georganiseerd.
Deze zomer heeft het bestuur besloten dat er financiële ruimte moet worden gecreëerd om de vaste vrijwilligers – desgewenst – een financiële vergoeding binnen de wettelijke spelregels te verstrekken vanaf 2018. Door sponsoring is de Stichting in staat voor de buitenploeg al vanaf  1 september royaler te zijn.
Schoonmaakster van het Streekkantoor Jaccolien van der Heul (2012-2017) is deze zomer opgevolgd door Ella Burggraaf.

Korenmolen De Jonge Sophia
De trots van het centrum is de mooie traditionele korenmolen. De vrijwilligers hebben weer veel uren gedraaid met de molen. Het aantal wiekomwentelingen bedroeg in 2017: 273.770
Begin 2017 was de stand 432 753, aan het eind van het jaar was de stand 706 523 er weer meer als vorig jaar. 251.450 (2016) en 225.316 (2015). Dank aan alle molenaars!

Ook dit jaar konden - mede dankzij de rijksmonumentenbijdrage - alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden volgens de zes-jaarlijkse planning. Dit jaar werd onderhoud gepleegd voor bijna €7.000,--. Volgend jaar staat een grote schilderbeurt op het programma.
In november is gestart met de voorbereidingen voor het opnieuw aanvragen van een onderhoudssubsidie (SIM) voor de molen. Uit de schouw bleek dat de molen in prima staat verkeert.
Kees Kooiman uit Goudriaan, kleinzoon van de laatste molenaar van De Jonge Sofia (toen deze nog in Ottoland stond), heeft een originele molensteen en een aantal documenten beschikbaar gesteld aan het Streekcentrum. Deze attributen maken het verhaal van de molen completer.

Natuur
Streekcentrum Ooievaarsdorp is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een prachtige locatie voor dier en mens. Aanvankelijk stond de ooievaar centraal en sinds deze is er meer ruimte voor de mens gekomen. Er bleef volop ruimte voor de natuur.  Een gemotiveerde groep vrijwilligers onder aanvoering van Joop Visser zet zich in voor de groenelementen op het terrein. Twee veenputten, een elzensingel, een bossingel, kniphagen, knotbomen, hakhoutbos, griend en rietzomen. De stichting heeft hiervoor een aantal jaren een subsidie “Onderhoud Landschaspselementen” gekregen. Ook dit jaar werd de bijdrage ontvangen, volgend jaar stopt deze regeling, maar de landschapselementen blijven.

Kunst
Streekcentrum Ooievaarsdorp biedt al jaren in de prachtig herbouwde (historische) hooikap afkomstig uit Groot Ammers onderdak aan beeldhouwers. De samenwerking met Remi Kruizinga uit Stolwijk sinds 2003 gaf een extra dimensie aan het centrum. Remi besloot in 2003 al zijn tijd te gaan besteden aan zijn eigen bedrijfje en is het beeldhouwen en het geven van workshops intuïtief beeldhouwen steeds belangrijker geworden voor hem.
Aan het eind van dit seizoen heeft Remi besloten te stoppen met deze activiteiten op het Streekcentrum.

Avonturenboerderij FIEN en TEUN
Op voorstel van de burgemeester, Dirk van den Borg, hebben Van Hoorne Entertainment en het Streekcentrum gesproken over een samenwerking. Van Hoorne Entertainment is op zoek naar een geschikte woonlocatie voor hun televisiecreaties Fien en Teun. In de vergadering van 25 februari heeft het bestuur besloten om met Michael van Hoorne verder in gesprek te gaan. Hij heeft zijn eerste plannen gepresenteerd op een extra bestuursvergadering op woensdag 8 maart. Deze vergadering werd in verband met het geheime karakter, gehouden in het kantoor van Van Hoorne Entertainment. Het bestuur heeft toen het unanieme besluit genomen om tot samenwerking over te gaan. In diverse vergaderingen met de gemeente (wethouder Fatih Özdere en ambtenaar Folkert Both) en Van Hoorne Entertainment (Michael van Hoorne) en Het Streekcentrum (Lisanne Addink en Pim Lodder) zijn de plannen verder uitgewerkt.
Het plan is op 18 april aan onze vrijwilligers gepresenteerd door onze voorzitter. Daarbij was ook Michael van Hoorne aanwezig. Een tweede bijeenkomst met de vrijwilligers, die een belangrijke rol zullen hebben bij de realisatie van de plannen, werd gehouden op 16 mei. Veel antwoorden op vragen die nog bij de vrijwilligers leefden zijn besproken. De vrijwilligers ervaren dat zij nu vrijwilligerswerk voor Van Hoorne Entertainment moeten gaan doen en hebben moeite gehad met de omschakeling. Sommigen hebben dit moment aangegrepen om te stoppen als vrijwilliger omdat zij niet helemaal gelukkig zijn met de veranderingen, andere vrijwilligers hopen in dienst te kunnen treden bij de Avonturenboerderij.
Voor het gebruik van het terrein van het Streekcentrum door Van Hoorne is er een financiële vergoeding getroffen, bestaande uit een vast jaarbedrag (1e jaar € 37.500, volgende jaren € 50.000) en € 0,50 per bezoeker. Daarnaast ontvangt het Streekcentrum voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het Streekcentrum een vrijwilligersvergoeding; hierbij worden de richtlijnen van de belastingdienst aangehouden.
Afgesproken is dat we in de toekomst positieve financiële overschotten beschikbaar willen stellen voor projecten in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden, die binnen onze doelstellingen vallen.
De kosten voor de realisatie van de Avonturenboerderij (grondwerk en gebouwen) komen geheel voor rekening van Van Hoorne Entertainment.
De samenwerkingsovereenkomst met Van Hoorne Entertainment is op 18 april ondertekend.
Het seizoen zijn de plannen verder ontwikkeld en de werkzaamheden zijn begonnen in september. Het is de bedoeling dat de Avonturenboerderij de deuren zal openen rond 1 april 2018.
Op de dag van de Streekparade (17 juni 2017) zijn de leden van de gemeenteraad van Molenwaard geïnformeerd over de toekomstplannen van het bestuur van de Stichting. De vernieuwing van het concept van het Streekcentrum Ooievaarsdorp naar Avonturenboerderij Molenwaard werd met instemming begroet. Ook de voortvarende omvorming in het komende winterseizoen kreeg waardering. Later zijn ook de overburen van het Streekcentrum, de leden van het Industrieschap Gelkenes, geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Streekcentrum.

Grondaankoop
Het bestuur van de Stichting Streekcentrum dit jaar ook flinke stappen gezet om meer zekerheid te krijgen over een duurzame exploitatie van het Streekcentrum. Daartoe werd met beide erfpachtgevers van de grond waarop het Streekcentrum is gevestigd intensieve en constructieve gesprekken gevoerd. De grond onder de molen De Jonge Sofia en het parkeerterrein is aangekocht van Mourik. De aankoopkosten (ruim € 80.000) worden in 4 termijnen voldaan. Voor de eerste termijn heeft het bestuur een lening aangegaan van € 25.000. Deze lening wordt in twee jaar afgelost. De koopakte is op 11 juli gepasseerd bij de notaris. De oppervlakte is ca 13.300 m2. De samenwerking met Mourik is altijd positief geweest en blijft dat ook. Het bestuur is erg blij met deze aankoop.
De overige grond is gepacht van Vogelbescherming Nederland. Er is overleg over de aankoop van de deze grond (ca 47.200 m2). Op 22 november heeft het DB een bezoek gebracht aan Vogelbescherming Nederland en is de vraagprijs van de grond vastgesteld op ruim € 30o.000, exclusief kosten en overdrachtsbelasting. Het bestuur is op zoek naar een goede financiering, bank of crowdfunding. Het voornemen is om in 2018 het overleg over de aankoop af te handelen.

Camperplaatsen
Van de mogelijkheid om te overnachten op het parkeerterrein van het Streekcentrum wordt matig gebruik gemaakt. Dat komt ook omdat de campers vaak na sluiting van het Streekcentrum arriveren en voor een gesloten hek komen te staan. Dit seizoen zijn er enkele overnachtingen geweest.

Bezoekersseizoen
Het Streekcentrum opende dit seizoen op 1 april 2017 de deuren voor het publiek. Er zijn ongeveer 5.200 betalende bezoekers geweest in 2017 [in 2016: 3.680 betalende bezoekers, dat is ruim 40 % meer in 2017]. Daarnaast zijn er ruim 15 keer arrangementen (grotere groepen met koffie + gebak/lunch) geboekt en 16 keer is er een gids ingehuurd door de bezoekers.
De sluiting van het seizoen was dit jaar op zondag 17 september, eerdere plannen het seizoen te verlengen gingen dit jaar niet door omdat gestart werd met de (grond) werkzaamheden voor de nieuwe Avonturenboerderij Molenwaard.

Themadagen
* Streekparade 2017
De vijfde Streekparade vond dit jaar plaats op zaterdag 17 juni. Ook dit jaar werd de dag georganiseerd in samenwerking met Den Hâneker. Dit eerste lustrum vierden wij feestelijk met muziek en optredens van:
• Gert Baars met zijn accordeon
• Esmay Usmany (Theater Peeriscoop, Gorinchem)
• Fien en Teun (Van Hoorne Entertainment)
• Los Irlandeses (Ierse volksmuziek)
Er waren allerlei heerlijkheden om te nuttigen, er zijn rondleidingen over het terrein. Ook diverse inloopworkshops waren mogelijk om te volgen:
• Hoedenkamer: o.l.v. Marijo Burgerding aan de slag om een ring, broche of haarspeld te maken.
• Vierjaargetijden: o.l.v. José Verschoor creaties maken met natuurlijke materialen.
De toegang was deze dag gratis. Er zijn ca 1000 bezoekers geweest.
Het organiserend comité bestond uit: Rosanne Schliessler, Stefanie de Wit, Joke van Leeuwen, Willy Strube, Jan van Oostrum (een deel van het jaar), Anneke Verheij namens Den Hâneker, Maria Epema (voorzitter).
* Schots weekend
In het laatste weekend van augustus is er een Schots Weekend georganiseerd. Oude ambachten, klederdracht, hapjes en drankjes en niet te vergeten een doedelzakspeler waren te zien, te horen en te proeven! Dit festijn trok extra bezoekers.
Zonne-energie
Sinds laatste kwartaal 2013 liggen er zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum.
In een goede samenwerking tussen Den Hâneker, het Streekcentrum en energiecoöperatie De Knotwilg is Werk gemaakt van Mijn Dak, Jouw Dak. De (financiële) voordelen van zonne-energie worden door de drie organisaties gedeeld.
Het is vooral ook een voorbeeldproject, om te laten zien dat zonne-energie een goed toepasbare techniek is.


Totale opbrengst [kWh] (inbedrijfsstelling: 15 okt 2013)

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal
2013                   562 476 511 1.548
2014 499 892 2.011 2.300 2.580 2.905 2.667 2.292 1.907 1.028 655 334 20.069
2015 451 974 1.657 2.623 2.834 2.916 2.661 2.494 1.756 1.163 544 423 20.496
2016 478 976 1.687 2.363 2.744 2.289 2.615 2.460 1.928 1.143 574 425 19.680
2017 573 614 1.705 2.302 2.670 2.688 2.562 2.253 1.565 170     17.102
                          78.896
Gem. 500,2 864,0 1.765,0 2.396,9 2.706,9 2.699,4 2.626,1 2.374,8 1.789,0 813,3 562,0 423,2 19.520,7
Aandeel jaar 2,6% 4,4% 9,0% 12,3% 13,9% 13,8% 13,5% 12,2% 9,2% 4,2% 2,9% 2,2% 100,0%

Hierboven het overzicht van de zonne-energie per maand over de jaren 2014 t/m 2017. Tengevolge van de verbouwing van het bezoekerscentrum is de energie-opwekking tijdelijk stilgelegd half oktober. De jaaropbrengst stokt daarom in 2017 op ruim 17.00 kWh. Bij de start van het project werd uitgegaan van een productie van 18.000 kWh per jaar.

Knotten
Door het Streekcentrum, Marleen van der Lee, wordt het knotten door de verschillende knotgroepen voor het waterschap Rivierenland gecoördineerd. Ook dit jaar is er een wintersnoei en zomersnoei geweest. Bij de snoeiwerkzaamheden gaat het om ruim 4.500 knotbomen. Marleen en de penningmeester regelen het administratieve deel van het knotwerk. Het overleg met het waterschap Rivierenland was plezierig en de vergoedingen werd overeenkomstig planning uitbetaald. Alle knotters hebben als dank voor hun inzet dit jaar een klein presentje ontvangen. Dankzij hun inzet is er geld beschikbaar om bijvoorbeeld onderhoud aan de korenmolen te doen.  Dit jaar was de bijdrage uit het knotten aan de exploitatie € 5.000,--. [In 2016: €4.000,--.]

Financiën
De Stichting heeft net als in de afgelopen 17 jaar meer plannen dan geld. Dat betekent dat er voortdurend zorgen zijn rondom liquiditeit en het ontbreken van financiële middelen om vernieuwing in het park door te voeren. Daarom heeft het bestuur besloten de exploitatie van het horecagedeelte dit jaar uit te besteden. Hiervoor was aanvankelijk een groeimodel van drie jaar voorzien, maar dat is op het laatste moment gewijzigd door de samenwerking met Van Hoorne  Entertainment. De gewijzigde exploitatie was dit jaar (nog) niet een bijdrage aan een betere liquiditeit en exploitatie. Het bestuur heeft voor een nieuwe toekomst te kiezen en daarvoor een tienjarig contract te sluiten met Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf. Door deze samenwerking moet het mogelijk worden een betere exploitatie te krijgen en veel meer bezoekers te trekken, zoals in de ontwikkelplannen van begin deze eeuw genoemd. In 1996 werd een discussienotitie Ooievaarsdorp “nieuwe stijl” uitgebracht, onder de titel ‘Van broedplaats tot bezoekerscentrum’.
“Verbreding van de basis van het streekcentrum is dringend gewenst” schreven we in het Jaarverslag 2016. Dat is gelukt en in het laatste kwartaal was het ook voor iedereen zichtbaar dat er met vereende krachten stevig wordt geïnvesteerd in de nieuwe exploitatie: Avonturenboerderij Molenwaard.
Zoals voorzien aan het begin van het jaar is één van de twee bedrijfsfinancieringen geheel afgelost, op de tweede bedrijfsfinanciering (restant financiering aan het eind van het jaar is ook flink afgelost om de vaste maandlasten te mitigeren. Ten behoeve van de aankoop van bedrijfsgrond is een onderhandse lening aangegaan voor twee jaar. Dit jaar is een overgangsjaar en financieel betekent dat de liquiditeit aan het eind van het jaar flink is gedaald. Ook 2018 is daardoor nog een lastig jaar in financieel opzicht, daarna lijkt er meer ruimte komen. Vandaar ook dat de Stichting overleg voert om de erfpacht om te zetten in eigendom.
Het bestuur streeft er naar alle facturen binnen drie weken betaald te hebben, voor 85% van alle facturen is dat dit jaar gelukt.
De penningmeester wordt bijgestaan door Paul Eikelenboom als administrateur. Ook WEA Deltaland Accountants is ieder jaar zeer behulpzaam. Ook dit jaar hebben Herbert Boer, Wim van der Putte en Jelle Otten ons ondersteund. Laatstgenoemde heeft aan het eind van het jaar WEA Deltaland verlaten en daarmee ons.  De Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is huisbankier van de Stichting.
We danken de penningmeester c.s. voor al het reken- en denkwerk om alle touwtjes weer aan elkaar te knopen!

Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt  
Verlies- en winstrekening  2017  

Inkomsten                                            Uitgaven
Opbrengst Streekcentrum €  26.272 Kosten Streekcentrum               €     3.499
                                                          Loonkosten                                €   25.032
Verhuur kantoor               €  12.074  Onderhoud gebouwen               €    11.255
Sponsoring                     €     2.199   Kosten machines en inventaris €      6.316
Donateurs                       €        274  Kantoorkosten                           €      1.782
Subsidies                        €     7.319  Verkoopkosten                          €     2.252
Opbrengst knotgelden   €      5.014  Algemene kosten                      €     2.501
                                                         Bank en hypotheekkosten         €     1.765
 

Balans per 31 december 2017 
                                                                         31-12-2017        31-12-2016
Activa 
Vaste activa 
Materiële vaste activa                                      €    552.916   €    544.750 
Financiele vaste activa                                    €            -       €          407 
Vlottende activa                                               €       2.369    €       2.397 
Liquide middelen                                             €      11.264    €      21.548 
Passiva 
Eigen Vermogen                                             €    522.841     €    543.998 
Langlopende schulden                                    €      34.264    €      16.104 
Kortlopende schulden                                     €       9.444      €       9.600 

Het eigen vermogen van de Stichting bestaat voor ruim 90% uit terreinen en gebouwen (opstallen en traditionele korenmolen). De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt heeft ook over 2017 (net als in 2016) het jaar afgesloten met een tekort. Grootste kostenpost is de post ‘personeelskosten’. Het bestuur zal daarom met ingang van het toeristenseizoen 2018 een andere vorm van bedrijfsvoering kiezen door inschakeling van deskundig bedrijf uit de Alblasserwaard. 

Streekkantoor
Ten behoeve van de plattelandsontwikkeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is begin deze eeuw aan het Streekcentrum een streekkantoor toegevoegd. Hier zijn gevestigd de Agrarische vereniging Den Hâneker en de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. De Zorgboeren hebben meer ruimte nodig om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren en hebben aangekondigd het Streekkantoor te verlaten aan het eind van 2017 en zullen op zoek gaan naar een andere locatie.
Vaste huurder is ook Spruijtenburg Business Consulting B.V.
Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft haar vergaderingen in onze vergaderzaal. Ook andere organisaties uit de regio kunnen hier domicilie kiezen en vergaderen. In 2017 is er ongeveer 87 keer gebruik gemaakt van de vergaderruimte. Er is € 1378, 20 aan huur vergaderzaal ontvangen, vorig jaar was dit nog € 3.815,43, met name door de teambuildingsessies van enkele scholen.

Sjoerd Veerman en Pim Lodder, januari 2018
 

Het jaarverslag van 2016 kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslag 2016

Secretariaat:

De heer P.A. Lodder
p/a Wilgenweg 3, 2964 AM Groot Ammers
Telefoon: 0184-602616
Email      : info@streekcentrum.nl
Website:  www.streekcentrum.nl

Samenstelling Bestuur:
Lisanne Addink - Dölle uit Nieuw-Lekkerland, voorzitter
Pim Lodder uit Goudriaan, secretaris
Sjoerd Veerman uit Alblasserdam, Penningmeester

Leden:
Maria Epema uit Gorinchem
Rosanne Schliessler uit Nieuw-Lekkerland
Frits Kool uit Hei- en Boeicop
Erik Zindel uit Dordrecht

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of geschonken aan de stichting.
Doelstelling van de stichting:
1. Het beheren en exploiteren van het Streekcentrum in het Ooievaarsdorp Liesveld.
2. Het stimuleren van duurzame activiteiten op met name het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, (agro) toerisme  en cultuurhistorie en daarmee samenhangend voorlichting en educatie.
3. Het bevorderen en herstel van natuur- en landschapswaarden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waaronder onder meer is begrepen de aandacht voor de bescherming van vogels, meer in het bijzonder voor het leefgebied van de ooievaar;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om het Streekcentrum een ontmoetingspunt voor allerlei organisaties en bewegingen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te zijn, tegelijkertijd de waarden van het gebied te tonen. Daarnaast zorgt de stichting dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het klein te bezoeken is door het publiek om de beleving van dit deel van het Groene Hart mogelijk te maken.
Voor scholen is een educatieprogramma ontwikkeld dat gedeeltelijk op school en gedeeltelijk op het centrum wordt verzorgd.
De exploitatie van het streekcentrum gebeurt door vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen. Eventuele gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed of door de vrijwilliger geschonken aan de stichting.

Jaarverslag 2015

Bestuur
Het bestuur heeft per 31 december 2015 de volgende samenstelling:
Gerard de Wit, voorzitter
Pim Lodder (sinds mei 2015), secretaris
Sjoerd Veerman, penningmeester
Willeke Verbaas
Maria Epema
Frits Kool (namens Den Hâneker)
Erik van Zindel (namens VVV Zuid-Holland zuid
Lisanne Addink (sinds december 2015)
Het bestuur vergaderde ongeveer 8x in 2015. De bestuursvergaderingen werden voorbereid door Willeke Verbaas, Maria Epema en de secretaris.

Gastvrouwen
Clementine Blokland is dit jaar voor het eerst aan het streekcentrum verbonden. Zij is gastvrouw-plus; het extra deel van haar taak zit in de ondersteuning van de coördinator binnendienst. Zij heeft daarvoor 4 uur per week extra. De andere gastvrouwen zijn Ineke Visser en Milly ten Hove.

Vrijwilligers
Het Streekcentrum kan niet bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. In een aantal werkgroepen zijn veel mensen actief. De voorzitters van de werkgroepen zijn:
Molenaars:  Piet Lodder
Bakploeg: Joke van Leeuwen
Educatie: Stephanie Witte
Buitendienst: vacant
Binnendienst: Willeke Verbaas

Brainstorm
Op 31 juli heeft Clementine Blokland een presentatie gegeven over het streekcentrum en haar visie op de toekomst ervan. Op 24 augustus 2015 vond er een brainstorm plaats met bestuur, gastvrouwen en (een delegatie van) vrijwilligers onder leiding van Teunis Jacob Slob.

Korenmolen De Jonge Sophia
De trots van het centrum is de mooie korenmolen. De vrijwilligers hebben weer veel uren gedraaid met de molen.
Het onderhoudswerk aan de molen is in het najaar uitgevoerd.  Voor de Zomervakantie is met de heer Troost van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed bekeken wat er gedaan moest worden. Hij adviseerde om achter het bovenwiel twee stroppen aan te brengen om de bovenas. Ook is de molen schoongemaakt en het schilderwerk bijgewerkt.  De opdracht is gegeven aan De Gelder en het schilderwerk is gedaan door schildersbedrijf Slob. Ook is opdracht gegeven voor het maken vier nieuwe zeilen door zeilmakerij Konings en deze worden ervoor gehangen eind winter/begin voorjaar zodat we bij start seizoen 2016 er weer fris bij staan.
Het aantal wiekomwentelingen bedroeg in 2015: 225.316. Vorig jaar stond de teller op 199.698; een toename van 12,8 %.

Tentoonstelling
Door de werkgroep Educatie wordt hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling “ONZE STREEK, ONZE ZORG” over het leven en werken in de polder. Het ligt in de bedoeling deze tentoonstelling te openen in het voorjaar van 2016.

Camperplaatsen
Er is toestemming aangevraagd en verkregen om voor campers op het parkeerterrein te overnachten. Er is vooralsnog in 2015 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Bezoekers
Er zijn iets  minder dan 6.000 betalende bezoekers geweest in 2015. Daarnaast zijn er ruim 30 keer arrangementen (grotere groepen met koffie + gebak/lunch) geboekt en 16 keer is er een gids ingehuurd door de bezoekers.

Projecten
De Streekparade vond dit jaar plaats op zaterdag 9 mei. De krachtige wind was een duidelijke spelbreker. De honderden bezoekers kwamen wel, maar bleven slechts een korte tijd. De toegang was deze dag gratis.

Zonne-energie
Sinds 2013 liggen er zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum.
In een goede samenwerking tussen Den Hâneker, het Streekcentrum en energiecoöperatie De Knotwilg is Werk gemaakt van Mijn Dak, Jouw Dak. De (financiële) voordelen van zonne-energie worden door de drie organisaties gedeeld.
Hieronder het overzicht van de zonne-energie per maand, de jaren 2014 en 2015 vergelijken. Bij de start van het project werd uitgegaan van een productie van 18.000 kWh per jaar.

Knotten
Door het Streekcentrum, Marleen van der Lee, wordt het knotten door de verschillende knotgroepen voor het waterschap Rivierenland gecoördineerd. Ook in 2015 is er een wintersnoei en zomersnoei geweest. Bij de snoeiwerkzaamheden gaat het om ruim 4.500 knotbomen. Marleen werd tot halverwege het jaar ondersteund door Harry Krens. Zijn opvolger is penningmeester Sjoerd Veerman. Met het waterschap worden ieder jaar overleg gepleegd over een goede uitvoering van deze werkzaamheden.

Financiën
De Stichting voert een behoudend financieel beleid.
Voorkomen moet worden dat de lasten te hoog zijn voor een goede exploitatie van het streekcentrum. Het aantal bezoekers zou groter kunnen zijn,
Op de twee hypothecaire leningen is in het verslagjaar extra afgelost om de maandlasten te mitigeren.
Het bestuur streeft er naar alle facturen binnen drie weken betaald te hebben.
De penningmeester wordt bijgestaan door Paul Eikelenboom als administrateur en WEA,  Groot Ammers.
De Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is huisbankier van de Stichting.

Streekkantoor
Ten behoeve van de plattelandsontwikkeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is begin deze eeuw aan het Streekcentrum een streekkantoor toegevoegd. Hier zijn gevestigd de Agrarische vereniging Den Hâneker en de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vaste huurder is ook - Spruijtenburg Business Consulting B.V.
Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft er haar vergaderingen. Ook andere organisaties uit de regio kunnen hier domicilie kiezen en vergaderen. In 2015 is er ruim 40 keer gebruik gemaakt van de vergaderruimte.
 

 

 

 Nieuws

site “under construction”


Uw bezoek

Openingstijden:
Dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur

Tarieven en abonnementen:
zie de website van De Avonturenboerderij.

Contact:
Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Tel. 0184-602616

Kalender

De complete kalender

Facebook: